Výběr dodavatele ICT pro potřeby IROP ZŠ Mirošov

V souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen„zákon“) Vás tímto vyzývám k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim zákona pod označením
„Výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby IROP ZŠ Mirošov“