Asistentka pedagoga – Veronika Štolcbartová

Asistentka pedagoga – 1.B